Gå ur svenska kyrkan: Blankett!

Lämna Svenska Kyrkan i protest mot kyrkans ökande islamisering! Nu har kyrkan t om anställt en imam! Fyll i blanketten i länken nedan och skicka den till din församling före den 30 oktober, så slipper du kyrkoskatten fr o m nästa år! Du kan när som helst återinträda om du skulle ångra dig!

Jag betalar gärna kyrkoskatt till en kyrka som värnar kristna värden, men inte muslimska! Islam är inte förenlig med våra grundläggande värden: demokrati, jämlikhet och yttrandefrihet! Kyrkan borde ta avstånd från en sådan ideologi! Kyrkan har nu tagit ställning mot våra grundläggande värden!

Blankett

vilken församling tillhör du?

sverige/kyrkans-tapp-fortsatter

En kyrka i fritt fall

”Varför anställa en imam i kyrkan?”

Kyrkan tvingas till sparpaket

Advertisements

50 kommentarer (+lägga till din?)

 1. ladycobra
  Okt 30, 2012 @ 22:34:38

  Anonym skriver:

  30 oktober 2012 kl. 20:30 Svar: Jag menade att du verkar veta vad som är rätt eller fel när det gäller treenigheten då har ju du ansett alla andra har fel som inte tycker som du.

  Jag menar att Gud skapade människan med en hjärna som gör att människan kan tänka och själv bilda sig en uppfattning om olika saker..

  Menar du att Jesus säger att kristna skall inte alls försvara sin tro??

  Vad menar du med att jag demoniserar?? Jag ber för kvinnor som känner sig förtryckta inom Islam och jag dömer inte alla för att det finns vissa inom en religion som utnyttjar religionen som makt.

  Sådant har även förekommit inom kristendomen och det är fruktansvärt dåligt.

  Jag ber också för hela världen att godheten skall segra över det onda.

  Tänk om alla följde bara ett enda av Guds budord.

  ”Behandla andra som du själv vill bli behandlad” Då skulle det inte finnas krig eller ondska över huvudtaget.

  Jag hoppas du lyssnade på sonen till moskebyggaren i videon jag hade i ett svar till dig.

  Angående signaturen someone så kanske den kommentaren kommit bort vad vet jag.

  Jag önskar dig allt gott !

  Svara

 2. ladycobra
  Okt 29, 2012 @ 18:00:33

  Tyvärr kom slutet på referenserna till koranen i slutet av min kommentar istället för efter övriga referenser, men jag hoppas ni har förståelse för detta misstag.

  Nedan inehåll ur Bibeln, många har ju undrat över domedagen eller jordens undergång..

  Läs Matteus 24-24 i Nya testamentet… där står det mycket om framtiden..
  i en av verserna i Matteus 24:4 står det att Jesus sade: Ni kommer att få uppleva krig och höra rykten om krig, men låt er inte skrämmas.. Krig måste komma, men däremot är inte slutet inne.. vers 7 Nationer och maktblock kommer att resa sig mot varandra, och det kommer bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den adra…vers 8..men detta är bara början på de fasor som kommer.

  vers 9…..Då kommer man att tortera Er över hela världen därför att ni tillhör mig… Många av er kommer att förneka sin tro och förråda varandra och hata varandra…vers 11… Många falska profeter kommer att framträda och leda många vilse… vers 12…. Och när synden tar sig hejdlösa uttryck över allt, kommer mångas kärlek att kallna… Men de som håller ut till slutet ska bli frälsta…
  Läs vidare själv i bibeln….

  Det står också i vers 36 Men ingen vet vilken dag eller vilken timme slutet kommer, inte ens änglarna ..Nej inte ens Guds son,, bara fadern vet det..

  Nostradamus har ju också förutspått det som nu pågår i världen och det är början till slutet…..Kristna förföljs och avrättas runt om i världen för sin tros skull…..och Nostradamus skriver om en tredje antikrist och lika gör bibeln..

  Finns mycket att läsa om Nostradamus på nätet genom att gå in på Goggles, Har sett en amerikansk dramatisering om hans liv och hans spådomar och mycket har ju faktiskt stämt in.

  Han såg t.ex. det som hände 11 sept i USA.. men beskrev detta i verser, han hade ju aldrig sett ett höghus eller ett flygplan eftersom han levde för över 400 år sedan.

  Han beskrev en fågel som kom med eld i den nya staden med dess byggda berg.

  Fågel med eld, var ju flygplanet och den nya staden..New York och byggda berg, var ju naturligtvis
  höghus.. som han uppfattade som byggda berg.

  Han skriver i sina verser om Hitler och detta har ju hänt…rekomenderar att låna en bok med hans verser.

  Svara

 3. ladycobra
  Okt 29, 2012 @ 17:47:31

  Ser diskussionen om skillnad Islam och kristendom..Läs nedanstående .

  Här nedan kan du ta del av ett antal utdrag ur koranens 6,666 verser och vad denna skrift säger om heligt krig, den kristna tron och kvinnan:

  Jihad – Uppmaning till (o)heligt krig gentemot alla icke-muslimer
  Det är en plikt1 för er att strida [slåss, kriga] och detta är förhatligt för er. Men det kan hända att något är er förhatligt och ändå är detta ett gott för er; och det kan hända att ni älskar något och ändå är detta ett ont för er – Gud vet, men ni vet inte.
  (Surah 2:216; fördjupning)

  Det rättvisa straffet2 för de som kämpar emot GUD och Hans budbärare [motsätter sig islam], och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i Livet Efter Detta.
  (Surah 5:33; fördjupning)

  När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
  (Surah 9:5; fördjupning)

  Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
  (Surah 9:29; fördjupning)

  Om3 ni icke vill gå fram till strid för Allahs sak, kommer Han att straffa er med ett smärtsamt straff och kommer att utvälja ett annat folk i ert ställe, och ni skall icke alls skada Honom. Och Allah har full makt över alla ting.
  (Surah 9:39; fördjupning)

  O du profet2, sträva mot de icke troende och mot hycklarna, och var hård när du handskas med dem. Helvetet är deras öde; vilken miserabel boning!
  (Surah 9:73; fördjupning)

  Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
  (Surah 47:4-6; fördjupning)

  Kommentar: Enligt islams trossatser ska Allah härska över hela världen utan undantag. Allting annat är relaterat till detta mål. Världen är således indelad i två delar, Dar-al-Salaam som betyder ”Fredens Hus” (House of Peace) och Dar-al-Harb som betyder ”Krigets Hus” (House of War). I ”Fredens Hus” härskar Allah och i ”Krigets Hus” lever människor som inte underkastat sig Allah och islam.

  Muslimer tror att Allah kommer att döma alla människor genom att väga deras goda gärningar (utförandet av islams fem pelare) mot deras onda. Därför tror de sig göra icke-muslimer en tjänst genom att tvångskonvertera dem under vapenhot och terrorism, för att på detta sätt ”rädda deras själar”.

  ”Vinnarna är de vars goda handlingar väger tungt i vågskålen, och de vars goda handlingar väger lätt i vågskålen är förlorarna som har förverkat sina själar; de skall förbli i helvetet till evig tid” (Surah 23:102-103, Bernström).

  Otro, vilket ses som en form av avgudadyrkan av muslimer, måste rensas bort var man än finner den. Detta betyder krasst att muslimers mål är att sprida islam till alla som accepterar det och döda alla som inte accepterar islam.

  [1] Och kämpa mot dem till dess allt förtryck upphör och all dyrkan kan ägnas Gud [Allah]. Om de då slutar strida skall alla fientligheter upphöra utom mot de orättfärdiga som vill kämpa vidare (Surah 2:193, Bernström).

  [2] Fight against them (non-Muslims) until idolatry is no more and God’s religion reigns supreme. But if they desist, fight none except the evil-doers. (Surah 2:193, Dawood)

  Eftersom västvärlden, främst Europa och USA, är överlägset militärt, ekonomiskt och befolkningsmässigt, kan man inte använda sig av traditionell krigsföring för att sprida islam där. Därför använder man sig av andra strategier. Den strategi som huvudsakligen används för att erövra väst för islam är mycket höga födelsetal bland muslimer, hög invandring och muslimska män som tar sig västerländska kvinnor till hustrur (barnen blir automatiskt muslimer om mannen i äktenskapet är muslim och muslimska kvinnor får överhuvudtaget inte ens gifta sig med en icke-muslim). Denna strategi har visat sig vara mycket effektiv och i dagens läge är det bara en tidsfråga innan muslimer kommer till en maktposition i Europa. När detta sker kommer även islams rätta ansikte att avslöjas – fred, demokrati och välstånd är då slut och Europa kommer på allvar att bli ett ”Krigets Hus” (Dar-al-Harb).

  Att dö, eller döda för islams sak är inte bara en hederssak för en muslim, utan ett sätt att behaga Allah. Det enda sätt4 en muslim kan försäkra sig om frälsning och evigt liv i paradiset är genom att bli martyr för Allah. Detta är skälet till att så många unga pojkar i Iran valde att frivilligt gå ut i krig. Dessa pojkar valde att dö för det falska löftet som Khomeini gav dem, symboliserat av en nyckel runt halsen som de skulle kunna öppna himlens port med. På uniformsryggen5 fanns broderat: ”Jag har imam Khomeinis särskilda tillåtelse att beträda himlen.” Barnens militära utbildning var att de studerade koranen och ayatollah Khomeinis läror i ett par veckor. Därefter skickades tiotusentals barn i Irans självmordsarmé mot irakiska kulsprutor. Barnen sändes in i döden först – för att fiendens kulor skulle vara slut då de riktiga soldaterna marscherade in. De fick uppgiften att röja minfält4 med sina kroppar, och de gjorde det. Ibland kommenderades de unga pojkarna att kasta sig emot högvolts-elstängsel för att neutralisera stängslena. Tusentals pojkar dog på detta sätt. För Khomeini var dessa iranska pojkars död en tillgång, inte en förlust. Khomeinis budskap till Saddam Hussein var: ”Vi bör offra alla våra älskade för islams sak. Om vi blir dödade, så har vi utfört vår plikt.”

  I Koranen (Surah 9:5) gjorde Muhammed följande befallning: ”döda avgudadyrkarna var ni än träffar på dem”. Två tolkningar6 kan göras här: Befallningen är deskriptiv, och förklarar hur Muhammed bekämpade hedniska stammar i Arabien under 600-talet. Eller så är den preskriptiv, och kräver att troende fortsätter kriget mot icke-muslimer tills Allah har lagt hela världen under sig. Sanningen är att dagens muslimer har tolkat denna vers preskriptivt. Att tolka ovannämnda suror från koranen som en ”inre kamp” vore ett gravt misstag.

  Jihad är en central plikt för varje muslim7. Ordet ”jihad” betyder kamp eller strävan, ofta i kontexten kamp mot förtryck eller kamp mot dem som motsätter sig islam. Nutida muslimska företrädare har definierat jihad utifrån flera perspektiv: försvaret av tron mot kritiker, ekonomiskt stöd för islams tillväxt och försvar, t.o.m. emigration till icke-muslimska länder med syftet att sprida islam. Men våldsam jihad har alltid varit en del av islams historia. Flera verser i koranen och i haditherna (Muhammeds rapporterade uttalanden) används idag av muslimska krigare för att rättfärdiga sina handlingar och för att rekrytera nya anhängare.

  I Sahih Al-Bukharis sunna, den mest erkända samlingen av hadither i hela muslimvärlden, läser vi:

  Allah’s Apostle was asked, ‘What is the best deed?’ He replied, ‘To believe in Allah and His Apostle’ (Muhammad). The questioner then asked, ‘What is the next (in goodness)?’ He replied, ‘To participate in Jihad (religious fighting) in Allah’s Cause’ (Vol. 1, Bok 2, Nummer 25)

  Jihad var således så viktigt för Muhammed att han gjorde det till den näst viktigaste gärningen inom islam. I samma hadithsamling säger Muhammed följande:

  Whoever dies without having fought in battle, nor having the sincere wish in his heart to fight in battle, dies on a branch of hypocrisy.

  Vad säger koranen om kristendomen och om Jesus?
  Vad GUD anbelangar2, är exemplet på Jesus och Adam desamma; Han skapade honom av stoft och sa sedan till honom, ”Var,” så blev han.
  (Surah 3:59; fördjupning)

  Och för att ha påstått att de dödat Messias, Jesus, Marias son, GUDs budbärare. I själva verket dödade de honom aldrig – de fick tro att de gjorde det. Alla grupper som tvistar i denna fråga är fulla av tvivel om detta. De har ingen kunskap; de bara gissar. Absolut dödade de honom aldrig.
  (Surah 4:157; fördjupning)

  De förnekar sanningen som säger: ”Gud är Kristus, Marias son.” Säg:1 ”Vem kan hindra Gud, om Han vill låta Kristus, Marias son son, hans moder och alla på jorden förgås? Guds är herraväldet över himlarna och jorden och allt som finns däremellan. Han skapar vad Han vill. Han är allsmäktig.” Judarna säger liksom de kristna: ”Vi är Guds barn som Han älskar.” Säg: ”Varför straffar Han er då för era synder? Nej, ni är människor liksom alla andra som Han har skapat. Han förlåter vem Han vill och Han straffar vem Han vill. Guds är herraväldet över himlarna och jorden och allt som finns däremellan och Han är målet för allas färd”.
  (Surah 5:17-18; fördjupning)

  O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
  (Surah 5:51; fördjupning)

  De som säger: ”Gud är Kristus, Marias son” förnekar1 sanningen; Kristus sade själv: ”Israeliter! Dyrka Gud, min Herre och er Herre.” Gud utestänger den från paradiset som sätter medhjälpare vid Guds sida och Elden skall bli hans sista hemvist. För dessa syndare finns ingen hjälpare. De som säger: ”Gud är den tredje av ett tretal” förnekar sanningen – ingen annan gud finns än Gud, den Ende. Och om de inte upphör med sina påståenden, kommer de bland dem som yttrar dessa hädelser förvisso att drabbas av ett plågsamt straff. Varför ångrar de sig inte och ber om Hans förlåtelse? Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. Ett sändebud, varken mer eller mindre, var Kristus, Marias son. Andra sändebud föregick honom och hans moder var en sanningsenlig kvinna. Båda åt jordisk föda.
  (Surah 5:72-75; fördjupning)

  GUD kommer att säga,2 ”O Jesus, Marias son, sa du till människorna, ”Gör mig och min mamma till idoler vid sidan av GUD?” Han kommer att säga, ”Prisad vare Du. Jag skulle inte kunna yttra något som inte var rätt. Om jag sagt det, skulle Du redan ha känt till det. Du känner till mina tankar och jag känner inte till Dina tankar. Du känner till alla hemligheter.
  (Surah 5:116; fördjupning)

  DE JUDISKA trosbekännarna säger:1 ”Esra, Guds son”, medan de kristna säger: ”Kristus, Guds son”. Detta kommer över deras läppar och då säger de efter vad andra förnekare av sanningen har sagt före dem. Guds förbannelse över dem! Hur förvirrade är inte deras begrepp!
  (Surah 9:30; fördjupning)

  (Spädbarnet talade och) sa, ”Jag är en2 GUDs tjänare. Han har givit mig skriften och utnämnt mig till profet. ”Han har välsignat mig vart jag än går, och ålagt mig att iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och den obligatoriska välgörenheten (Zakat) så länge jag lever. ”Jag ska hedra min mor; Han har inte gjort mig till en olydig rebell. ”Och frid vare med mig dagen jag föddes, dagen jag dör, och dagen jag återupplivas.” Det var Jesus, Marias son, och det är sanningen om denna sak, som de fortsätter att tvivla på.
  (Surah 19:30-34; fördjupning)

  Kommentar: Den huvudsakliga skillnaden6 mellan kristendomens Jesus och islams Jesus är huruvida Jesus är Gud eller inte. Koranen argumenterar mot Bibeln, ”Ett sändebud, varken mer eller mindre, var Kristus, Marias son. Andra sändebud föregick honom” (surah 5:75). Jesus, ofta med beteckningen ”Marias son”, var enligt koranen en mänsklig profet, skickad till judarna för att predika islams lära enligt de uppenbarelser som han fick av Allah. Koranen lär6:

  att Jesus inte var Guds Son.
  att Han inte dog för våra synder.
  att Han inte blev korsfäst.
  att Han inte var både Gud och människoson.
  att Han inte är mänsklighetens Frälsare.
  Koranen8 innehåller många grova fel om kristendomen. Ett av de mest tydliga felen är den om treenigheten. Muhammed trodde nämligen att de kristna tillbad tre gudar (polyteism): Fadern, Modern (Maria) och Sonen (Jesus). Han hade så låg förståelse av Guds karaktär att han trodde att Jesus var Guds ”son” i den bemärkelsen att Gud ”Fadern” har en manskropp (!), en manskropp som han använde för att ha sexuellt umgänge med Maria (surah 6:100-101). Ett sådant tankesätt visar hur starkt Muhammed var influerad av hedniska religioner. Innan islam blev monoteistiskt, var nämligen Allah känd bland araberna som månguden, gift med solgudinnan. Allah och Solgudinnan hade sexuellt umgänge vilket gav upphov till tre gudinnor som i folkmun var kända som ”Allahs döttrar”. (Gudinnorna hette Al-Lat, Al-Uzza och Manat och var tillsammans med Allah och solgudinnan betraktade som de främsta av de arabiska gudomarna.)

  Även den judiska trossatsen saknade Muhammed förståelse för. Koranen gör t.ex. misstaget att påstå att Ezra, ur judisk synvinkel, skulle vara Guds Son, Messias (surah 9:30), på samma sätt som kristna ser Jesus som Guds Son.

  Koranen och Bibeln är två skrifter med olika synsätt på Gud. Koranen förutsätter att Gud är hård, dömande och okännbar, medan Bibelns Gud är full av kärlek och nåd. Därför angriper koranen kristendomen och judendomen just här. I koranen läser vi:

  Judarna och de kristna säger: Vi är Allahs söner och Hans älskade. Säg varför straffar Han er då för era synder? […] (Surah 5:19)

  Satan vet att om han kan förleda muslimerna från Guds kärlek och Evangeliet, så har han vunnit deras själar.

  Kvinnans roll i koranen
  Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
  (Surah 2:223; fördjupning)

  Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
  (Surah 2:228; fördjupning)

  Och tag två av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då en man och två kvinnor bland dem ni godkänner som vittnen.
  (Surah 2:282; fördjupning)

  Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
  (Surah 4:3; fördjupning)

  Upplever ni uppror från kvinnornas sida2, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) slå dem.
  (Surah 4:34; fördjupning)

  TROENDE! Gå inte till bön1 om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, utan vänta till dess ni vet vad ni säger. Gör det inte heller i ett tillstånd av stor rituell orenhet, utan skölj först hela kroppen; undantagna är de som befinner sig på resa. Om någon av er är sjuk eller befinner sig på resa eller just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte finner vatten, skall han ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud utplånar och förlåter mycken synd.
  (Surah 4:43; fördjupning)

  Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till alla troende kvinnor – att de utanför hemmet noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända som anständiga kvinnor och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
  (Surah 33:59; fördjupning)

  Kommentar: Dessa verser är heliga för muslimer och ligger till grund för hur muslimska kvinnor förväntas leva och behandlas. För att undvika konflikter menar en del att kvinnans svåra situation i islamska länder måste förstås utifrån dess sociala, historiska och kulturella kontext. De förstår inte att islam är ett helt och komplett samhällssystem som format hela samhällets uppbyggnad med normer, värderingar och lagar under århundraden. Det går inte att separera islam från samhället till skillnad från det västerländska samhället som endast värderingsmässigt bygger på den kristna läran. Följaktligen ser man att kvinnans position och situation i det islamska samhället beror på dess religion och vad som står i koranen. Sanningen är att kvinnor, enligt koranen, är till för mannen, har färre rättigheter, ofta lever under förtryck och förnedring, anses av naturen vara ”orena” (surah 4:43) och ska vara täckta när de befinner sig utanför hemmet (surah 33:59).

  Två av de ovannämnda verserna förtjänar speciell uppmärksamhet – Surah 4:3 och Surah 4:34. Låt mig börja med Surah 4:3 som tar upp månggifte:

  Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet (Surah 4:3, Bernström).

  Av Surah 4:3 förstår vi att Islam är en polygamisk religion. Detta betyder i praktiken att muslimska män har rätten att ta sig flera hustrur. Antag att hela världen låg under islam med koranen som enda rättesnöre. Med ovanstående vers i åtanke skulle resultatet bli att mellan 50-75% av alla män blev hustrulösa, medan 25-50% fick leva i överflöd med egna harem. Låter det sunt?

  Det finns ingenting med gudomlig inspiration i Surah 4:3, utan den egentliga anledningen till att Muhammed och hans anhängare kunde ta sig så många hustrur och älskarinnor var att de attackerade andra stammar, plundrade och tog deras kvinnor som krigsbyte. Muhammed begränsade inte sig själv till fyra hustrur (Se: Bukhari 1:268), utan valde ofta nya sexuella partners bland de kvinnor som tillfångatagits under hans erövringar. Vi kan ta ett exempel ur haditherna:

  Nedtecknat av ‘Abdul ‘Aziz:

  Anas sade, ‘När Allahs Apostel invaderade Khaibar, erbjöd vi Fajr-bönen årligen varje morgon medan det fortfarande var mörkt. Profeten red och Abu Talha red också och jag red bakom Abu Talha. Profeten passerade snabbt genom Khaibars smala väg och mitt knä rörde vid Profetens lår. Han avtäckte sitt lår och jag såg vitheten av Profetens lår. När han kom in i staden, sade han ‘Allahu Akbar! Khaibar är förstört. När vi närmar oss en fientlig nation för att kriga så kommer ondskan i morgonen för dem som varnats.’ Han repeterade detta tre gånger. Folket kom ut till sina jobb och några av dem sade, ‘Muhammed har kommit.’ (Några av våra bundsförvanter lade till, ”med hans armé”) Vi erövrade Khaibar, tog krigsfångarna och samlade ihop bytet. Dihya kom och sade, ‘O Allahs Profet! Ge mig en slavflicka från fångarna.’ Profeten sade, ‘Gå och välj ut vilken slavflicka som helst.’ Han tog Safiya bint Huyai. En man kom till Profeten och sade, ‘O Allahs Apostel! Du gav Safiya bint Huyai till Dihya och hon är huvudälskarinnan av stammen Quraiza och An-Nadir och passar ingen utom dig.’ Så Profeten sade, ‘Ta hit honom med henne.’ Så Dihya kom med henne och när Profeten såg henne, sade han till Dihya, ‘Ta vilken slavflicka du vill utom henne från fångarna.’ Anas lade till: Därefter frigav Profeten henne och gifte sig med henne (Bukhari 1:367).

  I modern tid gifter sig oftast inte muslimska kvinnor av kärlek, utan blir vanligtvis bortgifta av sin familj till män som eventuellt slår dem. Dessa kvinnor förnekas inte bara att leva i ett kärleksfullt monogamt förhållande, såsom Gud ursprungligen hade tänkt det:

  Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött (1 Mos. 2:24).

  De förnekas även den nära och innerliga kärleksrelationen till Gud, Fadern, som vi är skapade att leva i. Den andra versen som jag vill kommentera är Surah 4:34:

  Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan får ni använda negativa uppmuntringar som att överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) slå dem (Surah 4:34, Khalifa, Rashad).

  Surah 4:34 i koranen ger mannen i ett äktenskap rätten9 att slå sin fru om han upplever henne vara olydig och trotsig. De som översatt denna vers från grundtexten på arabiska till västerländska språk (t.ex. engelska, tyska och svenska) har försökt reducera grundtextens chockeffekt genom att ersätta grundinnebörden med en tolkning som tilltalar den kultur man försöker nå. Först introducerade översättaren konceptet att tillrättavisningen av kvinnan sker gradvis – först, sedan, sist. Denna gradvisa stegring i tillrättavisningen existerar inte i den arabiska grundtexten. Versen i dess ursprungliga form innebär att mannen kan välja en av dessa tre responser till kvinnans olydnad. Den gradvisa stegringen är således en produkt av översättarnas bedrägliga fantasi. Även översättarnas terminologi gällande straffets hårdhet är bedrägligt. I många översättningar, t.ex. Bernströms översättning, använder man orden ”tillrättavisa dem handgripligen” istället för ”slå dem”. I den arabiska koranen står det ”slå dem”, punkt slut.

  Referenser:
  1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
  2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
  3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
  4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
  5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
  ——————————————————————————————————————————–

  Inte konstigt att många får Islamofobi, när man ser på TV nyheterna och i massmedia hur man dödar varandra i muslimska länder. Måste ju bero på något att så många flyr från muslimska länder, där Islam är den rådande religionen.. om det vore en kärleksfull religion skulle väl inte folk fly från dessa islamistiska länder.

  Se nedanstående video som berättar vad Islam är eller inte är.

  Nedanstående video är från ett nyhetsreportage i London av CNN.

  NEDAN ETT REPORTAGE FRÅN NORSK TELEVISION OM JUDEHATET I MALMÖ

  Jag är själv troende och jag vill inte att våra kristna traditioner och värderingar skall bytas ut mot en annan religions traditioner, vi skall vara rädda om vår demokrati och yttrandefrihet och kristna värderingar som bygger på kärlek och inte att döda oliktänkande som inom Islam, där man pratar om detta Jihad, det heliga kriget mot icke muslimer. Kristna som flyr från muslimska länder har ju blivit hotade och i många muslimska länder dödar man ju kristna vilket är skrämmande.

  Visst säger en del Kristna hade ju korståg för många år sedan och det var ju också hemskt, men vi har ju blivit civiliserade och håller inte på med sådant i nutid Tack och lov!.

  Gud välsigne oss alla! Jag ber för kvinnorna inom Islam som är förtryckta och hoppas att Islam förvandlas till en kärleksfull religion som kristendomen.

  6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
  7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
  8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
  9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

  Svara

  • Anonym
   Okt 30, 2012 @ 12:07:00

   Vad mycket dynga du lyckats kopiera. Grattis!

   ”Koranen8 innehåller många grova fel om kristendomen. Ett av de mest tydliga felen är den om treenigheten. Muhammed trodde nämligen att de kristna tillbad tre gudar (polyteism): Fadern, Modern (Maria) och Sonen (Jesus).”

   Till dags dato kallas Maria Theotokos (beslutat vid Konciliet i Efesus) i den ortodoxa kyrkan. Thekodos (Chef för alla samtliga änglar) betyder GUDS MODER och Maria tillbeds och dyrkas precis som Jesus och Gudfader själv. Att sedan ”treenigheten” uppfördes som en slags ekonomivariant för att särställa sig gentemot andra religioner av Augustinius förhindrar inte även katoliker världen över att till dags dato be till ”Helige Maria, Guds moder,bed för oss syndare nu och i vår dödsstund”

   Svara

   • ladycobra
    Okt 30, 2012 @ 13:31:41

    Ja du får tycka vad du vill om vad jag kopierat om koranen..har själv fått denna information.

    Du kan också gå in på nedanstående länka och läsa mera om koranen och vad den säger om Jesus m.m.

    http://www.apg29.nu/index.php?artid=3976

    Svara

   • ladycobra
    Okt 30, 2012 @ 13:35:22

    Someone!

    Jag undrar om du själv är kristen??
    Treenighet för mig är Fadern, sonen och den helige ande. Ja det är möjligt att Muhammed trodde att kristna tillbad tre gudar men så är ju inte fallet.

    Svara

    • Anonym
     Okt 30, 2012 @ 16:06:49

     ”Jag undrar om du själv är kristen??”

     Det kan du gärna undra över. Huruvida jag är kristen, muslim, jude, hindu, ateist eller gnostiker är ovidkommande. Det räcker med att jag är insatt.

     ”Treenighet för mig är Fadern, sonen och den helige ande.”

     Grattis. De flesta kristna idag har denna uppfattning. Det har inte alltid varit solklart hur det förhåller sig med treenigheten.

     http://sv.wikipedia.org/wiki/Arianismen
     http://sv.wikipedia.org/wiki/Modalismen

     Svara

     • ladycobra
      Okt 30, 2012 @ 17:41:43

      Anonym! Jag svarade en signatur som kallade sig Someone och det var inget svvar till dig, men du kanske bytt namn från someone till Anonym?

      Varför vågar du inte stå för din religion om du är så säker på att andra har fel??

      Jag har i alla fall upplevt bönhörelse när jag bad för min far som var dödsdömd i Leukumi och t.o.m. läkaren som var tidigare ateist blev troende efter att ha sett detta mirakel att min far blev frisk..läkaren hade ett levande bevis nu på ett mirakel och därför blev han troende.

      Har även haft övernaturliga upplevelser som styrker att det finns ett liv efter detta.

      Gå in på nedanstående video och lyssna på en f.d. moskébyggande muslim som blev kristen och lyssna på vad han upplevt.

     • ladycobra
      Okt 30, 2012 @ 17:44:02

      Ursäkta att jag skrev att det var en moskebyggande muslim som blivit kristen, det var sonen till en moskebyggare som blev kristen,, men det ser du i videon.

      Gud välsigne dig!

     • Anonym
      Okt 30, 2012 @ 20:30:45

      ”Anonym! Jag svarade en signatur som kallade sig Someone och det var inget svvar till dig, men du kanske bytt namn från someone till Anonym?”

      1) Nej, jag är inte denna ”someone”
      2) Denna ”someone” verkar inte ha skrivit i någon kommentar till detta bloggbidrag, har du blandat ihop det lite?

      ”Varför vågar du inte stå för din religion om du är så säker på att andra har fel??”

      Äfven detta kan du gärna undra över:
      1) Min eventuella religion har platt intet med hur treenigheten uppfattades under 600-talet. Det är ingen trosfråga utan en teologisk fråga.
      2) Huruvida jag är kristen, muslim, jude, hindu, ateist eller gnostiker är ovidkommande.
      3) ”Andra har fel”? Vad åsyftas?

      ”Jag har i alla fall upplevt bönhörelse”

      Grattis.

      Det kristna budskapet är: älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder.
      Att vända andra kinden till. Att inte döma andra.

      När du postar alla dessa demoniseringar av muslimer, i vilken utsräckning tycker du att du uppfyller det kristna budskapet?

     • Bergfast
      Okt 31, 2012 @ 10:25:39

      Det är intressant med (olika) teologiska perspektiv och förståelser av just….det teologiska.

      ”Var och en blir salig på sin tro”, brukar det heta…

      Men, det verkar ändå som att judendom försöker mena att kristendom har sidor av ”idoldyrkan” inom sig, och att – idoldyrkan -, (du skall inte göra dig något -beläte – av Gud), i sig är någonting förkastligt och fördärvligt enligt bibeln…..

      Jesus lär ju ha sagt: ” – Jag har inte kommit till några andra än till de förlorade fåren ur Israels hus”, och för att – föra -, (återföra), dessa till -Gud -, – Fadern -, genom att – lära dem att gå den – rätta vägen – , (och inte gå den -felaktiga – vägen, eller den – vilseförda vägen -…)…

      När Jesus säger: – Jag och Fadern är ett -, och samtidigt säger – Fadern är större än jag -, och också hela tiden pekar på, (också i bönen Fader vår…), att det är just till – Fadern, – Gud -, som han ville föra, (återföra), de vilsegångna människorna ur Israels hus …

      Att texten – I begynnelsen var Ordet, och Ordet var ett med – Gud – , och anses vara – Guds lydiga redskap och verktyg – för – skapandet – av Alltet, och texten som säger att -Ordet blev kött, att Jesus beskrivs som varande – Guds Ord, som då anse vara Gud Själv-, som tagit –människogestalt -, är kanske ändå att göra – Gud – till det som människor inte skulle göra av – Gud -? Nämligen en fysisk avbild, (ett fysiskt – beläte -), som ju förbjöds att göra, och som förkastades i bibeln?

      Vem vet…

      Risken är uppenbarligen stor att just kunna – hänfalla – till just – idoldyrkan -? Och tillbedjan till ..någonting fysiskt …? Som då anses vara både skadligt och förkastligt, eftersom det är just endast och allena –Gud -, som samtidigt ingen enda människan kan se -, som bör och skall tillbedjas av – allt sitt hjärta, och av hela sitt förstånd -, osv…

      Enligt bibeln skall – Gud -, tillbedjas, äras, aktas, och …..-lyssnas till….? – Den som har öron han höre…..det talade ordet från – Gud-, och också ; HÖR, Israel, Herren är EN, osv.-…?

      På sätt och vis verkar det som att – Ordet från Gud -, kan och vill, ta Sin – boning – hos människan som – varelse -? Att det är just – Ordet från Gud -, som är vad som vägleder, undervisar, tuktar, varnar och förmanar – människan, till att – LYSSNA och till att LYDA? Som också manar till att – visa aktning -, visa vaksamhet och att visa – UPP- märksamhet…., så att – människans livs -vandrande leder henne – rätt….för henne själv, och för hennes efterkommande i tredje och fjärde led?…

      Samt att det också är – genom Guds – orden – som det mänskliga sinnet kan föras in i en – relation – till – Den Eviga? Till – Den Omätbara -? Till – Den som är – Bortom -? Och till Den som Är – Gud -? Och att det är endast hos – Gud -, som människan kan hitta sitt djupaste – Vara – och sin mänskliga identitets – källa -, som ju inte finns i det som är – fysiskt -, eller i det som är – övergående och föränderligt -, utan just i ett Vara som Är, dvs. – Gud -, (som Är)..…..

      Och Gud skapade människan till Sin Avbild, till man och kvinna skapade Han dem……

 4. Daniel Gilfry
  Aug 11, 2011 @ 16:27:34

  Ibland så fattar jag inte hur folk kan vara så.jävla DUMMA! Begriper du inte, människa, att judarna äger ALLT i Sverige, inklusive KYRKAN? ”Prästfolket” (som nuförtiden utgörs av judar, kvinnor och bögar) släppte in dem i sängen för länge sedan! Det är judarna som tvingat fram bögpräster, kvinnopräster och judiska ”präster”, för att göra kyrkan till det löjeväckande clowneri den nu är! Skyll för HELVETE inte på muslimerna, som är våra (vi riktiga kristna, alltså) främsta allierade i kampen mot JUDEPARASITEN!
  Daniel Gilfry, partiledare C.A.M.P. – Sveriges Befrielseparti

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Aug 11, 2011 @ 17:26:05

   Berätta hur du kom fram till detta! Lyssnar intresserat!

   Låt oss anta att vi fortsätter med den muslimska massinvandringen och muslimerna får majoritet. Vad gör du då? Skall du konvertera? Tror du dom betraktar dig som en god muslim eller en otrogen? Varför skulle dom behandla dig väl?

   Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jun 24, 2012 @ 11:10:54

   Löst pladder är allt du lyckas prestera! Kom igen när du kan bevisa dina påståenden SJÄLV!

   Svara

 5. Jempa
  Feb 14, 2011 @ 13:35:28

  Ja alltså om du har någon grund för vad du säger. har du någon källa/artikel etc att hänvisa till? det verkar inte särskilt vettigt det du säger..

  Svara

 6. Jempa
  Feb 11, 2011 @ 08:28:22

  ”Lämna Svenska Kyrkan i protest mot kyrkans ökande islamisering!” Nå..kan du förklara vad du menar?

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Feb 11, 2011 @ 21:42:10

   Svenska kyrkan samarbetar med svenska muslimska organisationer (islamister) och gömmer ekonomiska flyktingar som fått avslag på asylansökan! Dom är för muslimsk massinvandring trots att det kommer att allvarligt skada vårt land, mer ju fler muslimerna blir. Svenska Kyrkan har accepterat islam trots dess antidemokratiska och medeltida kvinnosyn och trots deras fientliga attityd till homosexuella.

   Kyrkan ger avkall på sina kristna ideal till förmån för de muslimska.

   Svara

 7. Jempa
  Feb 08, 2011 @ 14:10:20

  Vad har islam med svenska kyrkan att göra? Jag gick ur svenska kyrkan p.g.a att jag inte tror på gud och för att jag inte vill tillhöra en ”organisation” som ändå inte accepterar människor som mej. All religion är fördömande, sen att islam är snäppet värre är ju en annan femma!

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Feb 08, 2011 @ 15:41:31

   Jovisst gick du ur av ett bra skäl. Men även en kristen bör gå ur kyrkan ifall den omhuldar islam! Själv är jag ateist, men kan absolut tänka mig att vara med i svenska kyrkan pga att kristendomen visat sig kompatibel med demokrati och jämlikhet. Och att vi bör ha ett levande alternativ till islam.

   Våra finaste samhällen har sitt ursprung i kristna länder! Inget muslimskt land har visat sig kompatibelt med yttrandefrihet, jämlikhet, demokrati och välstånd.

   Svara

   • Jempa
    Feb 10, 2011 @ 14:49:37

    Det är inte så stor skillnad mellan religionerna egentligen. det som är skillnaden är väl att vi i sverige skiljer på kyrka och stat. i många muslimska länder är det inte så utan istället så grundar det sina lagar på en bok som är flera tusen år gammal. Om vi också skulle göra det så skulle inte de ”kristna” länderna vara särskilt demokratiska heller.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Feb 10, 2011 @ 16:04:44

     Jo det är faktiskt väldigt stor skillnad på islam och kristendomen! För kristendomen är det inga problem att skiljja mellan stat och religion. För islam är religion och stat ett. ”Vet” du att det inte är skillnad, eller tror du? Du bara antar. Sverige och många andra länder hade en fin demokrati redan innan stat och kyrka skildes åt! Så ditt resonemang håller inte alls! Det är ju dessutom bara att titta på verkligheten! Läs på!

     Svara

     • Jempa
      Feb 10, 2011 @ 20:05:42

      nu upprepar du ju bara vad jag sa d.v.s. att många muslimska länder inte skiljer på kyrka och stat, däremot så finns det faktiskt s.k. muslimska länder som inte skriver lagarna efter koranen. fin demokrati my ass,religion förstör bara!

     • Jempa
      Feb 10, 2011 @ 20:12:37

      du svarade dessutom inte på min fråga: vad har kyrkorna med islam att göra?

     • KLARTEXTEN!
      Feb 10, 2011 @ 22:57:46

      Har jag skrivit att kyrkor har med islam att göra?

 8. Victor
  Feb 02, 2011 @ 22:37:01

  Hej,

  Tänkte bara säga att vi erbjuder en tjänst, för den late, som gör det busenkelt att gå ur Svenska kyrkan. Se Gå ur Svenska kyrkan.se

  Med vänliga hälsningar
  Victor, gåursvenskakyrkan.se

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Feb 02, 2011 @ 23:58:04

   Pris 130 kr skall tilläggas. Att använda blanketten jag länkar till är gratis och mycket enkelt.

   Svara

   • Jempa
    Feb 10, 2011 @ 15:02:33

    Varför ska man betala när man bara behöver skriva ett brev till den kommunala församlingen?

    Svara

    • Victor, Gå ur Svenska kyrkan
     Feb 20, 2011 @ 20:37:13

     Hej Jempa,

     Nej, det är inte särskilt svårt om man vet hur man gör. Alla är inte lika handlingskraftiga. Med vår tjänst behöver man inte ens ha papper/skrivare, kuvert, frimärken, eller veta vilken församling man tillhör och vad deras adress är. Egentligen inte över huvudtaget veta hur det går till. Vi svarar även på vanliga frågor på vår hemsida och försöker svara så gott vi kan om någon frågar oss.

     Svenska kyrkan borde göra det möjligt att gå ur via internet, e-leg, sms, telefon eller e-post. Men då hade de väl förlorat dem som är med för att de inte orkar gå ur..

     Med vänliga hälsningar
     Victor, Gå ur Svenska kyrkan .se

     Svara

     • Jempa
      Feb 21, 2011 @ 18:41:43

      det är väl deras problem.
      att betala 130 spänn för att gå ur kyrkan luktar lurendrejeri.

     • Victor, Gå ur Svenska kyrkan
      Feb 26, 2011 @ 17:50:26

      Svar till Jempa:

      Vi håller naturligtvis inte med dig om att detta skulle vara lurendrejeri!

      Vi anser inte att argumentet att man kan göra det själv gratis håller heller. Du kan städa ditt hem själv gratis, men du kan också betala någon annan för att göra det åt dig.. Jämför det med till exempel konsultverksamheter.

      @klartexten: jag får ej e-post om nya kommentarer även om jag klickar i rutorna.

      Med vänliga hälsningar
      Victor, Gå ur Svenska kyrkan .se

     • KLARTEXTEN!
      Feb 26, 2011 @ 18:53:14

      Jag vet inte vad det beror på och jag har inte orsakat det.

     • Victor, Gå ur Svenska kyrkan
      Feb 26, 2011 @ 19:18:06

      @klartexten

      Ursäkta, det var nog mitt fel för nu fungerade det. Tror jag missade att klicka på länken i mailet jag fick…

      Vänliga hälsningar
      Victor, gaursvenskakyrkan.se

     • KLARTEXTEN!
      Feb 26, 2011 @ 19:45:24

      OK bra att det ordnade sig!

 9. Erik
  Nov 28, 2010 @ 19:55:00

  Jag hann inte går ur den marxist-islamistiska låtsaskristna politiserade svenska kyrkan i tid. Nu tvingas jag betala pengar till denna perverterade institution i ett helt år… Jag vill bara kräkas.

  Svara

 10. Pappan
  Okt 07, 2010 @ 14:01:19

  En sak som torde vara uppenbar även för den andligen igenkorkade är att muhammedanismen saknar den utvecklingspotential som kristendomen bevisligen besitter.

  Pappan

  Svara

 11. Ing. Sven-Olof Bengtsson-Svensson-Lundin
  Okt 06, 2010 @ 22:30:42

  Bra uppmaning! Det vore en riktig välgärning om alla gick ur den kristna kyrkan, och alla andra kyrkor och religioner med för den delen. De som hävdar att vi ska ha kvar kyrka av tradition har ju spårat ur helt. Den enda anledning till att ha en religion som sprider religionens virus är just att sprida religionens virus så att befolkningen ska bli fogliga och lättstyrda. Det var därför den övertogs av staten. Ett praktiskt sätt a kontrollera massorna och motivera aggressioner mot andra folk. Folk behöver inte religion. Folk, liksom apor och många andra djur föds med empati och är hyggliga tills de blir utsatta för religionens virus, då först blir de riktigt galna och ”onda”.

  Svara

 12. profanum_vulgus
  Okt 06, 2010 @ 07:55:43

  Varför skulle en kristen kyrka vara bättre än en muslimsk?

  Du måste ju också förstå att en kristen står ideologiskt mycket närmare muslimer än den kristne står SD. Så en kristen kommer alltid välja muslimerna före SD.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Okt 06, 2010 @ 08:13:27

   Nu är du helt ute och cyklar! SD värnar våra traditioner, inkl. kristendomen.

   Svara

   • profanum_vulgus
    Okt 06, 2010 @ 10:12:31

    Ja jag såg att Jimmie Åkessons dam hade niqab på sig i kyrkan, det införde ju kristendomen till Sverige.
    Kristendomen och islam är grenar av samma religion och mycket lika varandra. SD kallar sig ett religiöst parti, men de har ur en kristen synvinkel blandat ihop religion och sekularism.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Okt 06, 2010 @ 10:21:33

     Vi vet alla att islam är lånat från judendom och kristendom.

     Svara

     • profanum_vulgus
      Okt 06, 2010 @ 10:48:02

      Ja, eller snarare kristendom är judendom och Muhammed trodde att han var kristen.

      Därav också att religionerna är till förväxling lika och att en kristen står åsiktsmässigt närmare vilken muslim som helst än någon SD:are.

     • KLARTEXTEN!
      Okt 06, 2010 @ 12:57:18

      Du får tycka vad du vill om det. Varenda vettig person inser att du är ute och cyklar. Du kör återigen ”vals vulgus”. Vi har hört den förr.

     • profanum_vulgus
      Okt 06, 2010 @ 14:15:55

      Det handlar inte om att tycka. SD:s åsikter är inte kyrkans åsikter.
      Kristendom och Islam är i princip samma sak.

     • KLARTEXTEN!
      Okt 06, 2010 @ 16:41:20

      Länka till en islamolog på ett Svenskt uníversitet som hävdar detta!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: